จำนวนและร้อยละของปฏิบัติการกู้ชีพจำแนกตามประเภทของเหตุที่ให้บริการและระดับความเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น เชียงราย เชียงใหม่

ระดับความเร่งด่วน ขอนแก่น เชียงราย เชียงใหม่
Non-Trauma N (%) Trauma N (%) ไม่ระบุรหัสคัดกรอง N (%) รวม N (%) Non-Trauma N (%) Trauma N (%) ไม่ระบุรหัสคัดกรอง N (%) รวม N (%) Non-Trauma N (%) Trauma N (%) ไม่ระบุรหัสคัดกรอง N (%) รวม N (%)
แดง 6,686 (8.26) 2,492 (10.15) 103 (12.68) 9,281 (8.73) 7,219 (42.57) 2,489 (21.93) 530 (34.30) 10,238 (34.30) 3,177 (14.09) 1,211 (5.90) 11 (7.28) 4,399 (10.18)
เหลือง 69,958 (86.43) 19,285 (78.53) 603 (74.26) 89,846 (84.52) 8,254 (48.68) 7,949 (70.04) 1,013 (65.57) 17,216 (57.67) 17,006 (75.42) 15,619 (76.09) 106 (70.20) 32,731 (75.72)
เขียว 3,777 (4.67) 2,678 (10.91) 76 (9.36) 6,531 (6.14) 1,453 8.57) 911 (8.03) 1 (0.06) 2,365 (7.92) 2,261 (10.03) 3,684 (17.95) 27 (17.88) 5,972 (13.82)
ขาว 517 (0.64) 101 (0.41) 4 (0.49) 622 (0.59) 31 (0.18) 0 (0.00) 0 (0.00) 31 (0.10) 104 (0.46) 14 (0.07) 1 (0.66) 119 (0.28)
รวม 80,938 (100.00) 24,556(100.00) 812 (100.00) 106,306 (100.00) 16,957 (100.00) 11,349 (100.00) 1,545 (100.00) 29,851 (100.00) 22,548 (100.00) 20,528 (100.00) 151 (100.00) 43,227 (100.00)
  • 2019 © JJLIS.